Skip to main content
Blog

Rudolf Bonnet ‘Zittende Balinese man’

By 9 maart 2021No Comments

De volgende veiling van Indische en Indonesische schilderijen bevat een groot werk van Rudolf Bonnet, een van de eerste werken die hij op Bali maakte. Het werd in 1930 geëxposeerd bij de Kunstkring te Semarang en afgebeeld in 'De Locomotief' (op de voorpagina!), de lokale krant van Semarang.

Rudolf Bonnet, Sebatu, Bali, 1929.

De tekst van dit artikel:
Rudolf Bonnet
Een fijnzinnig schilder, die geruimen tijd in Indië zal blijven.
Om meer dan een reden is de komst naar Indië van den schilder Rudolf Bonnet verheugend. Is daar in de eerste plaats het genoegen van de kennismaking met zijn werk op de Kunstkring-tentoonstelling, voornamer is het feit dat thans een zoo serieus en fijnzinnig kunstenaar zich hier langeren tijd komt vestigen om land en volk te leeren kennen en van zijn ervaringen getuigenis af te leggen.
Zoals Bonnet twee jaar te Anticoli leefde en werkte, zoo zal hij zich thans voor ongeveer een zelfden tijd op Bali vestigen en we mogen van hem, die niet slechts den traditioneelen berg en de sawah ziet, een diepgaande studie van de inheemsche figuur verwachten. Wie de figuurstudies en grootere teekeningen op de zoojuist gesloten tentoonstelling te Semarang heeft gezien, werk dat de vrucht is van een twee-maandsch verblijf op Bali, die zal inzien dat men gerechtigd is de beste verwachtingen te koesteren van grooter werk, van figuurcomposities als anderszins, dat de schilder thans gedurende een zooveel langere periode hoopt te uitvoeren.
Te veel zien we het verschijnsel van den vluchtig Indië bereizenden kunstenaar, die al sightseeënd vlot en vluchtig indrukken vastlegt en terecht gingen er bereids stemmen op tegen een werkwijze die meer Amerikaans is dan grondig, die meer in staat is bij te dragen tot aanwakkering van tourisme, dan tot beter begrip en waardeering van het zoo rijke volkseigen van de millioenen die hier leven, arbeiden en sterven.

Indië zelf is bovendien arm, zeer arm aan figuurschilders en de meeste hier wonende en werkende kunstenaars bepalen zich — vaak ook om den broode — tot het in beeld brengen van het landschap, waarbij eensdeels een zekere monotonie onmiskenbaar wordt, anderdeels een te groote invloed van de Westersche visie het beeld blijft beheerschen. Hier hebben we thans een kunstenaar die het Volk wenscht te zien en weer te geven, in het raam van het landschap, in de omgeving van allen dag, een omgeving die toch waarlijk interessant genoeg is, doch die maar al te vaak met zekere indifferentie wordt voorbijgezien. Zijn Werk kan dus dubbele waarde hebben: ten eerste als tamelijk apart staand Indisch kunstwerk, en ten tweede uit folkloristisch oogpunt. Reeds vele schilders legden zich op de Indische figuur toe, doch vaak was hun werk voornamelijk in etnografisch opzicht van belang, een heel enkele maal ook om zuiver artistieke redenen. Een combinatie werd zeer, zeer zelden bereikt. Het werk dan we van Bonnet mochten zien, overtuigde ons er van, dat hij deze twee kwaliteiten zal weten te vereenigen. Zijn kunstenaarschap waarborgt de artistieke hoedanigheden van zijn oeuvre: zijn groote belangstelling voor het volkseigen daarnaast ook de folkloristische qualiteiten.
Dat Bonnet zich geheel inleven zal in de sfeer die hij komt bestudeeren en dat zijn werkwijze beheerscht zal worden door de eischen die het bizondere en eigene van land en volk stellen, is bereids duidelijk; in het werk dat hij van Bali meebracht, treft men een aanduiding van een gewijzigde visie aan, welke de belofte inhoudt van een aparte en nieuwe werkwijze, die zich volkomen zal aanpassen bij het andersoortige onderwerp.
Bij de reproductie van een der werken op de jongste tentoonstelling aanwezig, spreken we hier de hoop uit dat voor den jongen schilder zijn Indische periode vruchtbaar moge zijn. Met spanning zien wij zijn arbeid tegemoet.
Meer informatie over onze veilingen van Indonesische en Indische schilderijen:
René de Visser
Zeeuws Veilinghuis – Zeeland Auctioneers
rene@zeeuwsveilinghuis.nlwww.zeeuwsveilinghuis.nl